THE SUN PLAZA HCMC PROJECT

Thi công phụt vữa cọc khoan nhồi

+ Phụt vữa 03 cọc nhồi D1200, D1500, D1800; sâu 80-92m

Thi công tường vây

375m tường vây dày 800-1000mm, sâu 36.8-41.2m.