Quảng Trường Thời Đại

Địa điểm: Quận 1, Tp.HCM – 04/2007 ÷ 04/2008

Chủ đầu tư: Công ty đầu tư Quảng Trường Thời Đại (Việt Nam)

Phạm vi công việc: Thi công 54 cọc khoan nhồi đường kính 1000m, 1200mm sâu 63m ÷ 75m và tường vây rộng 1m sâu 35m, tổng cộng 4500m³