DRAGON FAIRY NHA TRANG PROJECT

Thi công tường vây

+198m tường vây dày 600mm, sâu 8-21m

Thi công cọc khoan nhồi

+ 143 cọc nhồi đường kính D1200mm, sâu 12-22m, khoan vào đá từ 2-3m

Thi công phụt vữa mũi

Phụt vữa 143 cọc nhồi D1200; sâu 12-22m/