City Gate Tower

Địa điểm: Quận 8, Tp.HCM – 06/2010 ÷ 01/2011
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư 577
Thầu chính: Công ty Xây dựng nền móng Tam Đạt
Phạm vi công việc: Thi công 342 cọc khoan nhồi đường kính 800mm, 1200mm, sâu 55m